PSV Sint Martinus te Hapert 

Welkom op de site van Paarden Sport Vereniging (PSV) Sint martinus te Hapert. PSV Sint martinus te Hapert stelt zich ten doel het bevorderen van de paarden- en ponysport in Hapert en omgeving. Dit door wekelijks rijlessen aan te bieden met daarvoor bevoegde instructeurs. Zowel voor pony- als paardruiter op het gebied van springen, dressuur en recreatie. Tevens organiseert de vereniging verscheidene evenementen, waaronder dressuur- en  springwedstrijden.

De genoemde activiteiten vinden voornamelijk plaats in manage ‘De Lemelvelden’. De vereniging is eigenaar van manege De Lemelvelden en streeft ernaar deze prachtige accommodatie optimaal te benutten voor opleiding en ontspanning van de eigen leden, maar zeker ook ten dienste van de paardensport in de regio. Voor meer informatie over verhuur en bezetting van de Manege klikt u hier.

De vereniging opereert onder de vlag van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), waarbij het onderdeel is van de kring Eindhoven de Kempen.

In november 2006 zijn de voormalige ponyclub en landelijke rijvereniging gefuseerd tot paardensportvereniging Sint Martinus.

Manege 'De Lemelvelden' is geen manege waar men lesuren kan bespreken op een huurpaard. Het is een Rijhal voor ruiters met een eigen paard/pony. Er zijn geen paarden/pony's gestald, noch is er uitrusting aanwezig.
Voor het bespreken van incidentele rijlessen op een huurpaard wordt verwezen naar Paardensportcentrum De Kempen (PCK) in Eersel


                   Privacy Verklaring

 

Paardensportvereniging St. Martinus (PSV St. Martinus) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PSV St. Martinus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 1. ·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 2. ·         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt houden tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. ·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 4. ·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 5. ·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 6.  

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden en/of vrijwilligers worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 1. ·         Administratieve doeleinden, zoals inning van contributie, aanmelding bij de KNHS, enz.
 2. ·         Communicatie over activiteiten van de vereniging.
 3. ·         Persoonlijke communicatie tussen bestuur en het betreffende lid.
 4.  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 1. ·         Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 2. ·         (zakelijk) telefoonnummer en e-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van uw lidmaatschap van de vereniging:

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Publicatie van Beelden/geluid

Bij deelnemen aan wedstrijden en andere activiteiten van PSV St. Martinus geeft de deelnemer, of de ouder/verzorger van een minderjarige deelnemer, tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de activiteit voor: verslaglegging, promotiedoeleinden, en ter versterking van de verenigings-band op: websites, social media en offline publicaties. PSV St Martinus heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 1. ·         Alle personen die namens PSV St. Martinus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 2. ·         Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 3.  

Klachten/Vragen

Mocht u een klacht of vraag hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via de voorzitter of het secretariaat.